Awyr Las | Blue Sky

Social Media

Bwydlen

Meddyliwch am yr her fwyaf i chi a'ch cleifion Beth allech chi ei wneud â hyd at £1,000 i fynd i'r afael â'r broblem?

Y gaeaf hwn, mae £5,000 ar gael i gefnogi wardiau ac adrannau ar draws BIPBC sy'n gweithio gyda chleifion ym maes iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal dementia neu strôc ac sydd â syniad arloesol i ymdrin â phroblem y mae'r gwasanaeth yn ei wynebu.

Ymgeisiwch yn awr!

Y Galon a'r Meddwl

Meddyliwch am yr her fwyaf i chi a'ch cleifion Beth allech chi ei wneud â hyd at £1,000 i fynd i'r afael â'r broblem?

Y gaeaf hwn, mae £5,000 ar gael i gefnogi wardiau ac adrannau ar draws BIPBC sy'n gweithio gyda chleifion ym maes iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal dementia neu strôc ac sydd â syniad arloesol i ymdrin â phroblem y mae'r gwasanaeth yn ei wynebu. Dyma'ch cyfle chi i brofi ffyrdd newydd o weithio, cyflwyno syniad, neu ddechrau gwneud pethau'n wahanol er budd y cleifion.

Mae nifer o roddwyr hael, yn enwedig Grŵp Cynefin, wedi gwneud grantiau'r Galon a'r Meddwl yn bosibl.

Cymhwyster

Rhaid i'ch syniad:

 • Gefnogi ward, gwasanaeth, adran neu brosiect BIPBC a rhaid iddo fod dan arweiniad aelod o staff BIPBC
 • Gyfrannu at amcanion strategol allweddol BIPBC
 • Fod o fudd i gleifion iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal dementia neu strôc NEU'N canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a/neu atal yn y meysydd gofal iechyd hyn.
 • Fod yn elusennol ac yn unol â gweithdrefnau ariannol Awyr Las

Proses Asesu

Bydd y Pennaeth Codi Arian a Chyfrifydd yr Elusen yn adolygu'r holl geisiadau y derbyniwyd cyn y dyddiad cau (30/11/18).

Yna bydd uchafswm o ddeg cais yn cael ei roi ar restr fer. Bydd panel o saith asesydd, yn cynnwys aelodau o'r Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol ac aelodau o Dîm Cefnogi Awyr Las, yn sgorio'r ceisiadau sydd ar y rhestr fer. Bydd y prosiectau sydd â'r sgôr uchaf yn llwyddiannus ac yn cael grant y Galon a'r Meddwl. Bydd uchafswm nifer y ceisiadau llwyddiannus yn dibynnu ar faint o arian y bydd pob ymgeisydd yn gofyn amdano, ond bydd isafswm o bum prosiect yn cael hyd at £1,000 yr un.

Mae'r panel eisiau gweld prosiectau sy'n newydd ac yn gyffrous. Ni ellir defnyddio'r grantiau i ariannu gwaith parhaus, neu brosiect sydd wedi cael ei wneud yn yr un ffordd o'r blaen.

Meini Prawf Asesu

Wrth ddewis pwy sy'n cael grant, bydd y prosiectau sy'n mynd i'r afael â'r meini prawf asesu canlynol yn cael y sgôr uchaf:

 • Cyfanswm y cleifion all elwa
 • Y math o gleifion all elwa - mae'r grant wedi'i ddylunio i gefnogi'r unigolion mwyaf bregus
 • Y math o fantais y bydd cleifion yn ei dderbyn a sut bydd hyn yn gwella'u profiad
 • Pa mor arloesol yw'r syniad
 • Pa mor debygol yw o wneud gwahaniaeth, gwella ansawdd, a gwella gofal - a'r dystiolaeth a ddarparir i gefnogi hyn
 • P'un ai os oes cynlluniau i barhau gyda'r prosiect ar ôl y grant cychwynnol o £1,000, ac os oes cynllun codi arian yn ei le i gefnogi hyn
 • Pa mor gadarn yw'r dull o fonitro a gwerthuso'r prosiect

Sut i Wneud Cais

Cwblhewch y ffurflen gais isod yn llawn. Mae'n rhaid i chi gael yr awdurdod angenrheidiol cyn cyflwyno'ch cais - gweler cwestiwn 6 yn y Cwestiynau Cyffredin isod.

Dyddiad cau

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn hanner dydd, dydd Gwener 30 Tachwedd. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl hyn yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr fer.

Pa bryd y byddwn yn gwybod?

Byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn 5pm dydd Gwener 7 Rhagfyr os yw eich syniad wedi'i ddewis i gael grant y Galon a'r Meddwl.

Cwestiynau Cyffredin

 1. A yw fy ward, gwasanaeth neu adran yn gymwys? Mae pob ward, gwasanaethau ac adrannau BIBPC yn gymwys i wneud cais, cyn belled â bod y prosiect o fantais i gleifion iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal dementia neu strôc, neu os yw'r prosiect rydych eisiau ei ariannu'n cyfrannu at ymyrraeth gynnar a/neu atal yn y meysydd gofal iechyd hyn.
 2. A oes unrhyw beth penodol rydych eisiau ei weld yn y cais? Croesawir pob syniad - ond cofiwch fod y cynllun grant hwn wedi'i ddylunio i gefnogi'r unigolion mwyaf bregus, felly mae'r panel eisiau gweld syniadau sydd o fantais i gleifion iechyd meddwl, anableddau dysgu, gofal dementia a gofal strôc.
 3. A allaf ymgeisio os nad oes gan fy ward, gwasanaeth neu adran gronfa Awyr Las? Gallwch - ond os ydych yn cael grant, efallai y byddwch angen ystyried agor cronfa er mwyn parhau gyda'ch prosiect ar ôl gwario'r £1,000 cyntaf.
 4. Allwch chi fy helpu i lenwi'r ffurflen? Yn bendant - os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag awyrlas@wales.nhs.uk neu 01248 384395 (WHTN 1746 4395).
 5. Beth fydd angen i mi ei wneud os yw fy ward / gwasanaeth / adran yn llwyddiannus? Byddwn yn cysylltu â chi gyda'r camau nesaf - bydd disgwyl i chi gwblhau adroddiad gwerthuso byr ar ôl gwario'r arian a pharatoi astudiaeth achos ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, ynghyd â lluniau a thystlythyr gan fuddiolwr, ond bydd Tîm Cefnogi Awyr Las yn eich helpu gyda hyn.
 6. Pwy sydd angen awdurdodi fy nghais? Os oes gennych gronfa yn barod, bydd angen i Gynghorydd Cronfa awdurdodi eich ffurflen gais cyn i chi ei chyflwyno. Os nad oes gennych gronfa eto, bydd angen i aelod o staff Band 6 neu staff uwch ei awdurdodi. Os nad ydych yn siŵr wrth bwy i ofyn, siaradwch â ni cyn cyflwyno eich cais - awyrlas@wales.nhs.uk neu 01248 384395 (WHTN 1746 4395)

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here