Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Gallwn Drechu Gyda'n Gilydd

Ysbyty Gwynedd yn erbyn Coronavirus

Rhowch yn awr

Gallwn Drechu Gyda'n Gilydd

Dechreuwyd yr apêl hon gan deulu lleol sy'n dymuno helpu'r rhai mwyaf bregus sy'n cael eu heffeithio gan COVID-19 yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Helo, fy enw i yw Paola. Rwy'n fam, yn ferch ac yn gweithio yn y sector gweithgynhyrchu yn y DU.

Wrth i COVID-19 ddod yn fwy amlwg yn ein cymunedau, rydw i'n dechrau pryderu, ond yn benderfynol o aros yn bositif.

Rydw i eisiau herio a newid y neges. Beth am ganolbwyntio ar "gallwn achub nifer o'n hanwyliaid" yn hytrach na "byddwn yn colli nifer o'n hanwyliaid".

Ond bydd rhaid gwneud hynny drwy gymryd camau rhagweithiol brys a hynny yn gyflym. Heddiw.

Rydw i’n Gymraes, ond yn hanu yn wreiddiol o'r Eidal gyda llawer o fy anwyliaid i’n dal i fod yn yr ardaloedd hynny sydd wedi eu heffeithio.

Trwyddyn nhw rydw i wedi bod yn dyst bob dydd i'r hyn sy’n digwydd yno ac fel mae'r Coronavirus yn lledaenu a phobl yn cael eu taro'n wael mae un peth yn glir iawn: mae’r pwysau ar staff a chyfleusterau meddygol yn anferth.

Yn y llun: Staff meddygol rheng flaen yn yr Eidal sy'n delio â phandemig Coronavirus. Mae'r arwydd yn darllen "Byddwn ni yn aros ar y wardiau, dylech chi aros gartref".

Tra bydd nifer fawr ohonom ni’n dioddef symptomau ysgafn iawn, i lawer bydd y salwch yn fwy difrifol. Bydd llawer hefyd yn mynd yn sâl ac angen triniaeth. Yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol bydd nifer fawr ohonom angen gofal ein Gwasanaeth Iechyd arbennig a'i staff meddygol.

Cyn Coronavirus, roedd gan yr Eidal ddwywaith gymaint o welyau gofal dwys â'r DU, a doedd hyd yn oed hynny ddim yn ddigon i’w poblogaeth nhw sy’n llai. Mae peiriannau anadlu yn brin, a doctoriaid a nyrsys yn cael eu gwthio i'r eithaf.

Yma yng ngogledd Cymru mae’n RHAID i ni fod yn barod, nid OS bydd yn digwydd, ond PAN fydd yn digwydd.

Er mwyn i’n gwasanaeth iechyd ein helpu ni - rhaid i NI eu helpu nhw.

Dewch i ni roi pob cymorth i staff rheng flaen yr NHS. Rhaid i ni weithredu, ni allwn aros nes ei bod hi’n rhy hwyr.

Dyma sut allwch chi helpu. Tra bod y llywodraeth yn rhoi adnoddau anferth i mewn i'w gynllun COVID-19, er mwyn sicrhau bod EIN hysbyty lleol ni yn gallu rhoi’r gofal gorau posib, rhaid i ni godi arian.

Rhaid i ni helpu Tîm Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd fel y byddent yn gallu cael offer ychwanegol a’r adnoddau maen nhw’n teimlo y bydd cleifion eu hangen mor fuan â phosib.

Bydd yr arian sy’n cael ei godi yn mynd yn syth i gronfa Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd. Y doctoriaid a’r nyrsys – y rhai sy’n deall anghenion ein cymunedau lleol ac sy’n deall beth mae'r NHS yn ei wneud yn barod – fydd yn penderfynu sut mae'r arian yn cael ei wario er budd y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau yng ngogledd orllewin Cymru.

Dywed Katherine Evans, Prif Weinyddes Nyrsio Ward Cybi (Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Gwynedd):

“Mae caredigrwydd a thosturi fel hyn yn helpu'r staff ar y ward i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Yn bwysicach fyth, bydd yr arian sy’n cael ei godi yn ein helpu ni i roi'r gofal gorau posibl i'n cleifion.

“Tra bod yr NHS yn rhoi adnoddau ychwanegol enfawr i mewn i’n gwaith dydd i ddydd, bydd y rhoddion hyn yn ein helpu’n fawr i ddarparu’r eitemau a’r gefnogaeth ychwanegol sydd eu hangen y tu hwnt i’r hyn y gall y Gwasanaeth Iechyd ei ddarparu. Bydd y rhoddion yn gwneud gwahaniaeth go iawn.

“Rydym yn hynod o ddiolchgar yma ar y ward. Diolch Paola a Ziggy a phawb sydd mor hael yn cefnogi'r apêl yma.”

Ni fydd yr arian rydych chi’n rhoi yn cael ei ddefnyddio yn lle arian statudol. Bydd yr arian sy’n cael ei godi drwy'r apêl yma'n mynd i brynu eitemau YCHWANEGOL y tu hwnt i’r hyn mae'r NHS yn gallu ei ddarparu.

Gall eich rhodd chi arwain at arbed bywyd ffrind neu gymydog, a bydd yn sicr o arwain at leihau'r straen a chodi ysbryd y gweithlu sy’n wynebu pwysau fydd hyd yn oed yn fwy na’r pwysau sydd arnynt yn barod.

Rhowch yn hael OS GWELWCH YN DDA a rhannwch y neges.

Mae gennym gyfle mewn cyfnod byr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol – gadewch i ni wneud yn fawr o’r cyfle. Plîs helpwch.

#gallwndrechugydangilydd #byddpopethyniawn #YGynerbynCV #cefnogwcheichNHSlleol

Defnyddiwch y ffurflen isod i gyfrannu.

Ffyrdd eraill o roi

I anfon rhodd SMS, tecstiwch "Awyr Las YGCV" i 70500 i roi £5 yn awr. Gallwch wneud hyn sawl gwaith i roi mwy, hyd at uchafswm o £30 y dydd (e.e. i roi £30, anfonwch yr un neges 6 gwaith).

Gallwch anfon siec yn daladwy i Awyr Las yn y post at: Awyr Las, Swyddfa Gyffredinol, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW. Cofiwch gynnwys nodyn sy'n dweud ei fod yn rhodd ar gyfer "Gallwn Drechu Gyda'n Gilydd" a rhowch eich enw a'ch cyfeiriad llawn.

Gallwch hefyd drefnu i gyfrannu trwy Drosglwyddiad Banc - cysylltwch â'r Tîm Cymorth Awyr Las ar 01248 384 295 neu awyrlas@wales.nhs.uk (dydd Llun i ddydd Gwener) neu trwy Facebook y tu allan i'r oriau hyn.Cyfrannwch yma

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here