Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Dyma Tomos, eich Swyddog Cefnogi Diffibriliwr Gogledd Cymru!

Swyddog Cefnogi Diffibriliwr

Helo, Tomos ydw i, eich Swyddog Cefnogi Diffibriliwr Gogledd Cymru!

Twitter: @PadsCymru
Ebost: Tomos.hughes@wales.nhs.uk
Ffôn: 07976766872

Fi yw Swyddog Cefnogi Diffibriliwr cyntaf Gogledd Cymru.

Fy rôl i yw cefnogi cymuned Gogledd Cymru gyda chyngor a chefnogaeth ynghylch diffibrilwyr cymunedol yn ogystal â chynnig hyfforddiant CPR a diffibrilio am ddim i grwpiau cymunedol.

Rwy'n caru fy swydd! Dwi byth yn cael diwrnod diflas; weithiau byddaf yn dysgu sgiliau achub bywyd CPR i blant ysgol, ar adegau eraill efallai y byddaf yn galw i'r archfarchnad leol ac yn dangos CPR i bobl tra'u bod allan yn siopa.


Os ydych yn ansicr ble y dylech roi eich diffibriliwr cymunedol i gael yr effaith fwyaf, gallaf eich cynghori. Gallaf hefyd awgrymu meysydd a allai elwa o arwydd i gyfeirio pobl at y diffibriliwr oherwydd, fel y dywedaf bob amser, "Mae Arwydd yn Arbed Amser" - a phan fydd rhywun yn cael ataliad ar y galon, mae pob eiliad yn cyfrif.

Dwi byth yn methu cyfle i godi ymwybyddiaeth o'r angen i fwy o bobl ddysgu CPR a defnyddio diffibriliwr. Dwi hyd yn oed wedi ymddangos ar y rhaglen deledu Gymraeg Cefn Gwlad!

Gallwch fy nilyn ar twitter (@padsCymru), anfon e-bost ataf ar tomos.hughes@wales.nhs.uk, neu anfon neges destun / ffoniwch 07976766872 os oes angen cyngor arnoch am eich diffibriliwr cymunedol. Byddwn i wrth fy modd yn helpu 😊

Oeddech chi'n gwybod?

Hysbysir Tomos pan ddefnyddir un o'r 985 diffibriliwr yng Ngogledd Cymru. Ei waith wedyn yw mynd allan ar draws y rhanbarth i wirio bod yr offer yn barod i'w ddefnyddio eto.

Rhaid iddo hefyd sicrhau bod pob safle cymunedol diffibriliwr wedi'i gofrestru gyda'r gwasanaeth ambiwlans gan sicrhau bod eu lleoliadau'n hysbys a'u bod yn hygyrch mewn argyfwng.

Rwyf wedi bod yn ymatebydd cyntaf ers 15 mlynedd, a dros yr amser hwnnw gwelais o lygad y ffynnon y gwahaniaeth y mae diffibrilwyr cymunedol yn ei wneud.

Os yw rhywun wedi'i ddefnyddio, rwy'n cael hysbysiad ac yn mynd allan i sicrhau eu bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.

Rwyf wedi gweld o lygad y ffynnon y gwahaniaeth y mae diffibrilwyr cymunedol yn ei wneud

Gallaf hefyd wirio'r data ar flwch bach du ym mhob diffibriliwr, a gweld a ellir lawrlwytho'r wybodaeth am rythm calon y claf a'i rhannu gyda'r cardiolegydd i helpu gyda'i driniaeth.

Rwyf hefyd yn darparu hyfforddiant i bobl ar CPR a sut i ddefnyddio diffibrilwyr, ac yn ymweld â chymunedau i ddarparu cyngor ac arweiniad ar ble i ddod o hyd i'w diffibriliwr a sut i ofalu am rywun mewn argyfwng.

Er bod diffibrilwyr modern yn cynnwys cyfarwyddiadau atal ffwl ar sut i'w defnyddio, gall bod â rhywfaint o wybodaeth am sut i'w defnyddio a sgiliau CPR sylfaenol arbed bywyd rhywun.

Dair blynedd yn ôl, sefydlais yr elusen Achub Calon y Dyffryn, sy'n helpu cymunedau i godi arian i brynu a chynnal eu diffibrilwyr eu hunain, gan gyfrannu at osod mwy na 300 o ddiffibrilwyr ychwanegol ledled Gogledd Cymru.

Cyfrannwch i Cadwch Curiadau

Tecstiwch KTB i 70500 i roi £5 yn awr - bydd 100% o'ch rhodd yn mynd tuag at brosiectau CPR a Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus yng Ngogledd Cymru. Diolch!

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here