Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Digwyddiad Nofio #TîmIrfon

Yn dilyn llwyddiant nofio 2014 #TeamIrfon a gododd £4,000 ar gyfer #TeamIrfon, Cronfa Gofal Canser Gogledd Orllewin Cymru, a nofio o Gastell i Gastell 2017 a gododd £12,000 arall ar gyfer #TeamIrfon, mae nofio o Bier Biwmares i Bier Bangor bellach yn cael ei drefnu ar Ddydd Sadwrn 7fed Medi o 4pm.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan grŵp o wirfoddolwyr a drefnodd y gweithgaredd nofio blaenorol i #TeamIrfon gyda chymorth Duncan Gilroy o'r Seawake ym Mhorthaethwy.

Dim ond nofwyr abl iawn sydd wedi cael profiad o nofio dŵr agored ddylai cymryd rhan, gyda phellter o (tua) 2 filltir, ond gall unrhyw un gymryd rhan yn y gwaith o gefnogi’r nofwyr ar Bier Bangor a chymryd rhan yn y dathliadau ar ôl y nofio, fydd yn dilyn. Yn ogystal, gallwch gefnogi'r nofio mewn caiac môr, gan wneud y daith wrth ochr y nofwyr o Bier Biwmares i Bier Bangor.

Gofynnir i wylwyr ddod draw i Bier Bangor o 4pm ar ddydd Sadwrn 7fed o Fedi. Disgwylir i'r nofwyr gyrraedd Pier Bangor o 4:45pm ymlaen.

Rhaid i bob nofiwr a chaiaciwr gofrestru i fod yn rhan o'r digwyddiad hwn, a rhaid i bob un ohonynt gytuno â'r Telerau a'r Amodau er mwyn cymryd rhan. Rhaid i bob nofiwr dan 18 oed gael caniatâd rhieni i gymryd rhan yn y digwyddiad hwn.

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y nofio fel Nofiwr neu Gaiacwr Cefnogol trwy lenwi'r ffurflen hon.

Bydd eich cefnogaeth yn gloywi dyddiau cleifion, ac mewn llawer o achosion bydd yn trawsnewid bywydau cleifion. Yn achlysurol iawn fe hoffem gysylltu â chi i roi gwybod i chi sut y bydd eich cyfraniadau’n gwneud gwahaniaeth a rhannu gwybodaeth am yr elusen a digwyddiadau’r GIG a mentrau newydd i wirfoddoli a chodi arian. Chi sydd â rheolaeth a gallwch ddewis sut yr hoffech i ni gysylltu â chi: e-bost, testun a ffôn neu yn y post.

Fe anfonnir cyfathrebiadau’r elusen atoch chi gan Dîm Cefnogi Awyr Las.

Gallwch newid y ffordd y byddwn yn cysylltu â chi ar unrhyw adeg drwy gysylltu â Thîm Cefnogi Awyr Las - ebostiwch awyrlas@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01248 384395. Gallwch fod yn sicr hefyd y gwnawn ni ofalu am eich data a’i ddefnyddio a’r gofal mwyaf, ac ni wnawn fyth ei ffeirio na’i werthu.

Ewch i’n haddewid codi arian a’n datganiad preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here