Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Apêl brys

COVID-19 yw un o’r heriau mwyaf y mae’r GIG wedi’i hwynebu erioed.

Cronfa Ymateb i COVID-19

Apêl brys: COVID-19 yw un o’r heriau mwyaf y mae’r GIG wedi’i hwynebu erioed.

Pwrpas y dudalen hon yw rhoi arian i Gronfa Ymateb COVID-19 neu wardiau eraill y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Os ydych chi'n fusnes neu'n sefydliad arall sy'n ymateb i'r alwad am gymorth i roi neu gynhyrchu PPE, neu os hoffech chi roi nwyddau a gwasanaethau (fel lluniaeth i staff) ewch i'r dudalen hon: Cynigion o gefnogaeth yn ystod COVID-19

Efallai bydd rhai ohonoch eisiau gwneud rhywbeth i helpu ein cydweithwyr GIG anhygoel sy’n gweithio yn y rheng flaen wrth ddelio â’r pandemig. Gallwch hefyd roi i unrhyw un o’r 400+ o gronfeydd sydd gennym, sy’n cynrychioli bron pob un ward, adran a gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru.

Os hoffech gefnogi eich GIG lleol yn ystod y cyfnod eithriadol hwn, ond nad ydych yn siŵr beth allwch ei wneud, ystyriwch anfon rhodd at Gronfa Ymateb i COVID-19 Awyr Las.

Awyr Las yw’r elusen ar gyfer y GIG yng Ngogledd Cymru. Ei phwrpas yw darparu pethau (fel offer meddygol, dodrefn mwy cyfforddus, prosiectau ymchwil a mwy) sy’n ychwanegol at beth all y GIG ei hun ei ddarparu, gan olygu y gall cleifion fanteisio ar wasanaethau GIG gwell pan fydd eu hangen arnynt fwyaf.

Ynghyd â gwneud bywyd yn yr ysbyty yn well i gleifion, mae mentrau i gefnogi lles staff wrth wraidd yr hyn y mae’r elusen yn ei wneud.

Staff rheng flaen y GIG, sy’n deall lle bydd eich rhodd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf, fydd yn penderfynu ar sut i wario eich arian. Dim ots pa mor fach neu fawr ydyw - o ychydig o bunnoedd i brynu paned o de a phapur newydd i glaf, i symiau mwy a all ganiatáu i wardiau brynu offer ychwanegol fel y gallant wneud mwy fyth i ni - mae pob anrheg yn gwneud gwahaniaeth.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here