Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Gwybodaeth am incwm a gwariant y Gronfa COVID-19

Diolch yn fawr!

Grantiau COVID-19: Effaith

Gwybodaeth am incwm a gwariant y Gronfa COVID-19

Diolch yn fawr!

Mae’r rhoddion a’r grantiau a roddwyd i Gronfa COVID-19 Awyr Las wedi gwneud gwahaniaeth MAWR, diolch i haelioni cymaint o bobl leol, grwpiau cymunedol, busnesau a chymdeithas aelodaeth Elusennau GIG cenedlaethol, NHS Charities Together (NHSCT). Diolch yn FAWR IAWN i bawb sydd wedi rhoi ac sy'n parhau i roi i’r gronfa hon, sy'n darparu cymorth ychwanegol y mae gwir angen amdano i wella gofal a thriniaeth i gleifion a chymorth ychwanegol i staff sydd dan bwysau cynyddol oherwydd y pandemig.

Mae eich cefnogaeth wedi gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion a staff GIG yng Ngogledd Cymru!

Cafodd Cronfa COVID-19 Awyr Las gefnogaeth sylweddol gan unigolion a grwpiau cymuned lleol yn ogystal â'r elusen genedlaethol, NHS Charities Together (NHSCT), rhwng mis Mawrth 2020 a Gorffennaf 2020 diolch i’r holl werthfawrogiad a ddangoswyd at weithwyr y GIG.

Hyd yn hyn, mae Awyr Las wedi ariannu gwerth £472,506 o offer a phrosiectau arbennig drwy ei Gronfa COVID-19. Mae £224,884 ohono wedi'i roi gan gefnogwyr lleol, ac mae £247,622 wedi'i roi gan NHSCT. Golyga hyn bod 48% o’r grantiau Awyr Las a roddwyd i gefnogi ymateb COVID-19 BIPBC hyd yn hyn wedi cael eu hariannu gan roddion a roddwyd yn uniongyrchol gan bobl leol, a bod 52% o'r grantiau Awyr Las a roddwyd i wasanaethau gofal iechyd wedi bod yn bosibl diolch i gefnogaeth y NHSCT.

Cymorth NHS Charities Together i gleifion a staff GIG

Mae Elusennau GIG wedi bodoli ers 1948. Dros y degawd diwethaf mae'r gymdeithas aelodaeth genedlaethol ar gyfer Elusennau GIG, NHS Charities Together, wedi rhoi cyngor, arweiniad a chefnogaeth i Elusennau GIG ac, yn fwy diweddar, wedi codi arian ar ran ei haelodaeth.

Yn y blynyddoedd diwethaf, ar y cyd mae Elusennau GIG wedi rhoi dros £1 miliwn y dydd i gefnogi gwasanaethau GIG, ond oherwydd yr heriau cynyddol y mae'r GIG bellach yn eu hwynebu oherwydd COVID-19 ac etifeddiaeth y pandemig, mae angen y gefnogaeth a roddir drwy Elusennau GIG yn fwy nag erioed o'r blaen.

Cododd NHSCT dros £150 miliwn rhwng mis Mawrth 2020 a Rhagfyr 2020 i helpu cefnogi ymateb y GIG i COVID-19. Cafodd oddeutu 22% o'r arian a godwyd gan NHSCT yn ystod y cyfnod hwn ei godi trwy ymdrechion codi arian Capten Tom. Mae'r arian a godwyd yn cael ei ddosbarthu i bob un o'r 241 sefydliadau sy'n aelodau o Elusennau GIG ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r holl gefnogaeth a ddarperir gan NHSCT yn mynd y tu hwnt i'r hyn y mae’r GIG yn gallu ei ddarparu.

Mae tri cham o grantiau ar gael gan Apêl COVID-19 NHSCT:

 • Cam 1: Grantiau Ymateb Brys COVID-19 i Elusennau GIG ei wario'n sydyn ar wella lles Staff GIG, gwirfoddolwyr a chleifion sy'n cael eu heffeithio gan COVID-19.
 • Cam 2: Grantiau strategol llwybr gofal cymdeithasol a chymunedol integredig i Elusennau GIG weithio ar y cyd â phartneriaid y trydydd sector fel bod cleifion GIG yn gallu gadael yr ysbyty’n gynt ac yn fwy diogel, aros neu barhau i aros allan o'r ysbyty.
 • Cam 3: Grantiau Adfer ac Ôl-Pandemig COVID-19 i Elusennau GIG gefnogi iechyd meddwl ac adferiad staff GIG a gwirfoddolwyr a gwasanaethau gofal iechyd.
Mae dros £4,979,000 o'r arian a godwyd drwy Apêl COVID-19 NHSCT wedi ei ddynodi ar gyfer Cymru. Bydd Awyr Las, yr Elusen GIG ar gyfer Gogledd Cymru, yn derbyn cyfanswm o £912,724.38.

Hyd yn hyn, mae Awyr Las wedi derbyn y canlynol gan NHSCT:

 • Cam 1.1: £35k i bob elusen sy'n aelod = £35,000
 • Cam 1.2: £7 i bob aelod staff ar Ragfyr 2019 = £112,622
 • Cam 1.3: £50,000 i elusennau sy'n gwneud cais am gyllid ychwanegol i ganolbwyntio'n benodol ar gymunedau sydd wedi'u heffeithio'n anghyfartal gan COVID = £50,000
 • Cam 1.4: £50,000 i elusennau a oedd 'dan waharddiad symudiad lleol' cyn y gwaharddiad symudiad cenedlaethol / sy'n perthyn i Haen 3 a 4 = £50,000

Cyfanswm = £247,622

O fewn y pedwar mis nesaf, bydd Awyr Las yn derbyn y canlynol gan NHSCT:

 • Cam 2: % o £30 miliwn wedi ei seilio ar ffigwr poblogaeth yn y STP / ardal Bwrdd Iechyd = £311,146.28
 • Cam 3: £22 i bob aelod staff o Ymddiriedolaeth/ Bwrdd Iechyd Elusen GIG = £353,955.80

Trosolwg o Gronfa COVID-19 Awyr Las (Chwefror 2021)

Mae'r holl grantiau a roddir drwy Gronfa COVID-19 Awyr Las yn mynd y tu hwnt i’r hyn mae'r GIG wedi'i ddarparu yn yr ymateb i COVID-19 dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Cronfa COVID-19 Awyr Las wedi helpu cleifion, staff a gwirfoddolwyr ar draws Gogledd Cymru drwy gefnogi ystod o wasanaethau cymorth a gofal iechyd, gan roi grantiau i ariannu offer newydd, prosiectau arbennig, cyfleusterau ychwanegol, hyfforddiant ychwanegol a rhaglenni addysg a gwasanaethau cyflenwol. Dyma rai enghreifftiau o beth mae staff cymorth a rheng flaen wedi gofyn amdano gyda’r grantiau:

 • Gwasanaethau cymorth mewn profedigaeth ac i ofalwyr
 • Dyfeisiau digidol ar gyfer ymweliadau rhithiol
 • Offer ffisio niwro arbenigol, peiriannau ECG a monitorau pwysedd gwaed ychwanegol, offer ar gyfer nyrsys datblygu arfer sy'n darparu hyfforddiant i staff cartrefi gofal a staff sydd wedi'u hadleoli
 • Crudiau cynnes i fabanod newydd-anedig a Zaky Hugs, bolsteri paediatrig arbennig sy'n helpu i sicrhau bod babanod yn SCBU a phlant yn cael "cysur ac agosatrwydd cyffyrddiad annwyl rhiant", ac offer i blant sydd â diabetes
 • Gwasanaeth cymorth lles i staff a hyfforddiant gwydnwch emosiynol i aelodau staff BIPBC
 • Therapi celf i gleifion a rhaglenni celf i staff
 • Canolfannau yn y cartref i gleifion dan ofal y tîm rheoli poen cronig
 • Offer ar gyfer y gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus Cymunedol Gwledig at Ddiffibriad
 • Cymrodoriaeth Addysg Feddygol COVID-19, Swît Efelychiad COVID a Phrosiect Ymchwil Cwmpas Ysbyty Rhithiol
 • Eitemau ar gyfer 'ystafelloedd seibiant' i staff a meysydd dianc
 • Therapi siarad a phecynnau hunanofal i bobl sydd angen cymorth iechyd meddwl
 • Offer gweithgareddau i gleifion, cynnyrch synhwyraidd a bocsys lles i gleifion dementia
 • Treuliau gwirfoddolwyr

Mae'r siartiau isod yn crynhoi beth mae Cronfa COVID-19 Awyr Las wedi'i gefnogi hyd yn hyn. Sylwer bod y disgrifiadau cryno canlynol yn cael eu defnyddio i roi arwyddion yn unig: mae'r holl wasanaethau (amrywiol) yn dynodi y gall cleifion o ystod o wasanaethau elwa o'r grantiau a roddir, a gall grantiau ar gyfer 'ar draws Gogledd Cymru' fod wedi elwa gwasanaethau mewn un ardal yn fwy nag ardaloedd eraill. Mae'r crynodebau isod yn cyfeirio at yr holl grantiau a roddir drwy Gronfa COVID-19 Awyr Las; nid yw grantiau NHS Charities Together wedi ariannu prosiectau rhyngwladol na chyfarpar diogelu personol (PPE) ychwanegol.

Gwariant grant yn ôl thema

Gwariant grant yn ôl grŵp cleifion neu wasanaeth

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here