Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Enillwch iPad i chi'ch hun a £250 ar gyfer ward, gwasanaeth neu adran o'ch dewis!

Cystadleuaeth Addurno Cacen Te Mawr GIG

Dyma ni eto! Y llynedd gwelwyd llawer o gacennau anhygoel yn cael eu cyflwyno i gystadleuaeth addurno cacennau “Te Mawr70 GIG”, felly rydym yn gwahodd pobyddion brwd i gymryd rhan eto yn 2019.

Gelwir ar bob pobydd penigamp a seren siwgr eisin i ymuno gyda Chystadleuaeth Addurno Cacennau Te Parti Mawr GIG eleni eto.

Unwaith eto yn 2019 rydym yn eich gwahodd i gyflwyno cacen wedi’i haddurno i ddathlu pen-blwydd y GIG ar 5 Gorffennaf.

Ewch i nôl eich ffedog ac addurnwch gacen i anrhydeddu ward, gwasanaeth neu adran o’r GIG sy'n agos at eich calon. Cyflwynwch eich cais cyn 17:00 ar ddydd Gwener y 5 Gorffennaf am gyfle i ennill iPad i chi eich hun a rhodd o £250 ar gyfer ward, gwasanaeth neu adran o’ch dewis. Blasus!

Dyma’r holl bethau y mae angen i chi ei wybod:

Telerau ac Amodau

 • Byddem wrth ein bodd yn gallu blasu’r holl gacennau blasus, ond nid yw technoleg eto’n ddigon clyfar inni allu gwneud hynny dros y we - felly unwaith yn rhagor eleni mae'r gystadleuaeth yn seiliedig ar sut y bydd y deisen wedi’i haddurno’n unig.
 • Gallwch ei ffugio neu ei phobi - chi sydd i benderfynu! Gan fod y gystadleuaeth yn seiliedig ar sut y bydd y desien yn edrych yn unig, mae croeso i chi brynu eich cacen sylfaenol, ond rhaid i'r sawl sy'n cyflwyno'r cais fod yn gyfrifol am bob agwedd o’r addurno.
 • Y thema yw “Y GIG”
 • Gall unrhyw un, beth bynnag fo’u hoedran, ac sy'n byw yn yr ardal a wasanaethir gan BIPBC (gan gynnwys Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) gyflwyno teisen i'w beirniadu (staff y GIG, gwirfoddolwyr, aelodau o'r cyhoedd)
 • Mae aelodau o Dîm Cymorth Awyr Las wedi'u heithrio rhag cystadlu
 • Mae hon yn gystadleuaeth hwyliog wedi'i hanelu at y rhai sy’n addurno teisennau yn eu amser hamdden. Os ydych chi'n bobydd proffesiynol a'ch bod am bobi teisen i gefnogi'r ward, gwasanaeth neu adran sy'n agos at eich calon, mae hynny'n wych - ond gofynnir i chi ddatgan hyn wrth gyflwyno'ch cais.
 • Rhaid i bawb sy'n cyflwyno teisen ddewis y ward, gwasanaeth neu adran y maent am ei chefnogi gyda'u teisen
 • Rhaid cyflwyno ceisiadau ar wefan Awyr Las www.awyrlas.org.uk/bigtea
 • Ni dderbynnir ceisiadau oni bai eu bod yn cael eu cyflwyno drwy'r sianelau swyddogol. Rhaid ateb pob cwestiwn a chyflawni pob gofyniad mynediad arall.
 • Rhaid i bob cais ddod i law 17:00 ar ddydd Gwener y 5 Gorffennaf 2019 - ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried
 • Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir cyn y dyddiad cau yn cael eu rhoi mewn albwm Facebook ar dudalen Facebook Awyr Las
 • Penderfynir ar y 3 teisen orau trwy bleidlais gyhoeddus, gydag 1 ymateb (fel, ‘like’ ‘love’, haha, wow) ar y llun o'r deisen yn cyfri fel un pleidlais
 • Mae'r 3 teisen gyda'r nifer uchaf o bobl wedi hoffi’r desien (‘likes’) am 23:59:59 dydd Gwener 26 Gorffennaf yn cael eu cyflwyno ar gyfer y feirniadaeth derfynol
 • Yn yr achos annhebygol fod dwy desien yn gyfartal, bydd nifer y rhai sydd wedi rhannu (‘share’) lluniau o'r teisennau sy’n gyfartal am y 3ydd lle yn cael ei ystyried, gyda'r deisen a gafodd ei ‘rhannu’ fwyaf yn mynd trwodd i'r rownd derfynol
 • Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan aelodau o dîm arlwyo BIPBC - bydd pob aelod o staff yn cael un bleidlais
 • Y deisen sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau gan dîm arlwyo BIPBC fydd yr enillydd
 • Os bydd dwy deisen yn gyfartal, bydd y ddwy desien gyda'r nifer uchaf o bleidleisiau gan dîm arlwyo BIPBC yn cael eu rhoi mewn het a bydd aelod enwebedig o dîm arlwyo BIPBC yn dewis yr enillydd ar hap.
 • Bydd yr addurnwr teisennau buddugol yn derbyn iPad
 • Bydd y ward, y gwasanaeth neu'r adran y dewisodd yr addurnwr teisennau eu cefnogi gyda'u cacen yn cael rhodd o £250
 • Cadwch eich cadarnhad e-bost fel prawf mynediad
 • Nid yw Awyr Las yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau sy'n cael eu colli, eu difrodi, ac na ellir eu darllen neu ble na ellir adnabod yr enillydd oddi wrthynt, neu am unrhyw fethiant technegol neu ddigwyddiad arall all beri ymyriad neu fethiant i’r gystadleuaeth.
 • Mae'n ofynnol i'r enillydd gydweithredu gyda hawl Awyr Las i gyhoeddi eu buddugoliaeth fel y tybir yn addas ganddynt
 • Os bydd gwall, beth bynnag y rheswm am hynny, boed yn gamgymeriad argraffu neu fel arall ac yn amlwg neu beidio, sy'n effeithio ar y gystadleuaeth mewn unrhyw ffordd, mae'r trefnwyr yn cadw'r hawl i weinyddu raffl fel pe na bai'r gwall wedi digwydd. Pan fydd y trefnwyr yn ystyried ei bod yn briodol a / neu'n ddichonadwy, bydd Awyr Las yn hysbysu ymgeiswyr am y gwall
 • Os nad yw Awyr Las yn gallu cysylltu â’r enillydd ac na fydd y wobr yn cael ei hawlio am dri mis yn dilyn ymgais gyntaf Awyr Las i hysbysu'r enillydd, gall Awyr Las roi'r wobr fel yr ystyrir ganddynt yn briodol, gan gynnwys ail-gynnig y wobr mewn cystadleuaeth yn y dyfodol neu drwy raffl
 • Bydd methiant i gydymffurfio ag unrhyw un o'r rheolau hyn yn arwain at gael eich diarddel. Mae Awyr Las yn cadw'r hawl i ddiarddel unrhyw gais yn unol â’u disgresiwn llwyr hwy.
 • Bydd penderfyniad y Beirniaid yn derfynol ac ni fydd modd herio’r penderfyniad
 • Hysbysir yr enillwyr dros y ffôn neu yn ysgrifenedig ar, neu cyn dydd Gwener yr 2 Awst .Bydd y wobr ar gael i'w chasglu mewn swyddfa cyffredinol perthnasol o fewn safle ysbyty erbyn dydd Llun 5 Awst. Os na fydd yr enillydd yn gallu casglu y wobr, yna fe'u cedwir mewn swyddfa gyffredinol yn yr ysbyty nes y gall yr enillydd wneud trefniadau eraill.
 • Ni fydd unrhyw arian parod neu ddewis arall yn lle'r wobr a gynigir ac ni ellir trosglwyddo gwobrau. Ni ddylid gwerthu'r wobr. Os bydd yr enillydd yn penderfynu peidio â derbyn y wobr, gallant ofyn i’r wobr gael ei rhoi i'r ward, y gwasanaeth neu'r adran y dewiswyd ei chefnogi gyda'u cais. Gall y ward, y gwasanaeth neu'r adran ddefnyddio'r wobr er budd cleifion / defnyddwyr gwasanaeth, neu ei defnyddio fel gwobr mewn raffl neu dombola a fydd yn cael ei chynnal i godi arian ar gyfer cronfa Awyr Las.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here