Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Diolch i chi am gofrestru eich Te Parti Mawr GIG. Dyma rai adnoddau gwych i'ch helpu i godi llawer o arian!

Adnoddau Te Mawr GIG i'w lawrlwytho

Diolch i chi am gofrestru eich Te Parti Mawr GIG. Dyma rai adnoddau gwych i'ch helpu i godi llawer o arian!

Cliciwch y dolenni isod i lawrlwytho eich pecyn adnoddau! Bydd popeth yn agor mewn ffenestr newydd.

Mae'n cynnwys:

 • Poster gwahodd (i roi gwybod i bobl ble mae eich plaid chi)
 • Poster diolch (i ddweud faint wnaethoch chi ei godi)
 • Baneri "DIY" (i addurno'ch lleoliad)
 • Baneri digidol (i'w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol)

Adnoddau Cymraeg

Adnoddau Saesneg

Cynllunio Te Parti Mawr y GIG

Canllaw cam wrth gam i'ch helpu i gynllunio'r te parti gorau posibl a fydd yn codi arian er budd eich ward neu'ch gwasanaeth

Diolch yn fawr iawn am gofrestru i gynnal Te Parti Mawr y GIG er budd Awyr Las. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i gynllunio'r te parti perffaith. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Thîm Cymorth Awyr Las:

01248 384395

awyrlas@wales.nhs.uk

 • Dewiswch leoliad

Bydd angen lleoliad addas arnoch - rhywle gyda lle i bobl sgwrsio a mwynhau coffi a thamaid o deisen, gyda mynediad hawdd i gyfleusterau cegin ar gyfer golchi dwylo, clirio, gwneud diodydd a storio bwyd .Bydd angen bwrdd arnoch hefyd i osod eich teisennau. Os bydd eich parti’n cael ei gynnal ar ward neu yn un o brif ardaloedd yr ysbyty, bydd angen ichi sicrhau fod gennych ganiatâd gan y person neu'r bobl iawn yn gyntaf.Gallant helpu gyda chynllunio a sicrhau nad yw'r parti yn mynd i achosi rhwystr neu berygl .Os nad ydych yn siŵr gan bwy y dylech ofyn caniatâd, cysylltwch â Thîm Cymorth Awyr Las am help! Cofiwch ystyried pryd yr ydych am gynnal eich parti - gwnewch yn siŵr ei fod ar amser cyfleus i’ch gwesteion.

 • Gwahoddwch eich gwesteion

Unwaith y bydd eich holl aelodau tîm yn gwybod am y parti, meddyliwch am yr holl bobl eraill yr hoffech eu gwahodd.Gallech wahodd:

 • Cydweithwyr wedi ymddeol
 • Eich ffrindiau a'ch teulu, a ffrindiau a theulu cydweithwyr
 • Cydweithwyr o wardiau / swyddfeydd cyfagos (gallech gael un parti mawr!)
 • Y Robiniaid a gwirfoddolwyr eraill
 • Cleifion ac aelodau'r teulu
 • Cyn gleifion ac aelodau o'u teulu
 • Aelodau o Dîm Rheoli'r Ysbyty / Tîm Arweinyddiaeth Ardal
 • Hyrwyddwyr Cymunedol o'ch archfarchnadoedd lleol
 • Cynrychiolwyr busnesau lleol
 • ASau / ACau lleol

Ystyriwch sut y bydd pobl yn clywed am eich parti. Mae cymaint o ffyrdd o wahodd eich ffrindiau, teulu neu gydweithwyr! Paratoi posteri (gweler y pecyn adnoddau yn www.awyrlas.org.uk/nhsbigtea), anfon gwahoddiadau e-bost, defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu sefydlu grŵp WhatsApp. Mae gan Dîm Cymorth Awyr Las hysbysfyrddau wedi'u brandio y gellir eu gosod ar eich ward neu gerllaw.Cysylltwch â ni i gael un wedi'i osod a defnyddiwch hwn fel ffordd o roi gwybod i bobl am eich parti.

 • Deunyddiau Codi Arian

Mae Tîm Cymorth Awyr Las wedi paratoi amrywiaeth eang o ddeunyddiau ar gyfer eich Te Parti Mawr GIG. Edrychwch ar y pecyn adnoddau ar-lein ar y tudalen hon a lawrlwythwch bosteri, banneri y gallwch eu creu eich hunain, a graffeg ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.Gall Tîm Cymorth Awyr Las hefyd ddarparu tuniau neu fwcedi codi arian er mwyn casglu rhoddion. Efallai y byddwch eisiau ystyried gwerthu rhai eitemau hyrwyddo yn eich parti i roi hwb i'r arian a gesglir, fel:

 • Balwnau
 • Peli Straen
 • Beiros

Cysylltwch â Thîm Cefnogi Awyr Las am ragor o wybodaeth am yr eitemau hyn.

 • Pobwch neu Ffugiwch

Gwnewch eich cacennau eich hun, gofynnwch i ffrindiau, teulu neu gydweithwyr gyfrannu eitemau wedi’u pobi neu ewch i'r siop a ffugio - fydd neb ddim callach! Rydych chi yno i gael hwyl a chefnogi achos gwych. I gael awgrymiadau am werthu teisennau cartref, gweler yr adran “Codi Arian gyda Theisennau Cartref” yn y canllaw hwn. Mae archfarchnadoedd lleol fel arfer yn fodlon rhoi bwyd a diodydd meddal ar gyfer y mathau hyn o ddigwyddiadau. Cysylltwch â Thîm Cymorth Awyr Las i gael llythyr ar bapur pennawd y gallwch ei ddefnyddio i wneud ceisiadau.

 • Codi arian

Gofynnwch i'ch gwesteion am gyfraniad awgrymedig er mwyn mynychu eich digwyddiad neu gofynnwch am gyfraniad ar gyfer pob teisen a / neu gwpan o de - mae'r ddwy ffordd yn werth chweil!

 • Gweithgareddau Codi Arian

Trefnwch gemau ar gyfer eich digwyddiad a gofynnwch i westeion am gyfraniad awgrymedig i gymryd rhan. Er enghraifft, “Dyfalwch Bwysau’r Deisen” - mae hon yn ffordd syml ond gwych o gymryd rhan. Gêm arall hawdd yw "Dyfalwch sawl losin sydd yn y jar’. Gofynnwch i gyfranogwyr am gyfraniad i gael dyfalu - mae'r person sydd yn dyfalu agosaf yn ennill y gacen neu'r jar o felysion. Neu beth am drefnu eich tombola neu'ch raffl eich hun? I ganfod mwy am drefnu eich tombola neu raffl eich hun, cysylltwch â Thîm Cymorth Awyr Las.

 • Mwynhewch a thynnwch luniau

Byddai Tîm Cymorth Awyr Las wrth eu bodd yn gweld unrhyw luniau a gafodd eu tynnu yn eich Te Parti Mawr y GIG. E-bostiwch nhw i awyrlas@wales.nhs.uk, neu eu rhoi ar Facebook, Twitter neu Instagram, gan gofio tagio @awyrlascharity a defnyddio'r hashnod #TeMawrGIG a #ElusennauGIG.

 • Diolch i bawb

Diolchwch i'ch gwesteion am gefnogi eich digwyddiad ac am eu rhoddion. Os oes unrhyw un wedi rhoi gwobr raffl, cofiwch roi gwybod iddynt faint rydych chi wedi'i godi. Gall Tîm Cymorth Awyr Las helpu gyda llythyrau diolch a thystysgrifau i fusnesau lleol - cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

 • Casglu’r arian a Bancio

Cofiwch dalu’r arian yr ydych wedi'i godi cyn gynted â phosibl ar ôl eich digwyddiad. Y peth hawsaf i'w wneud yw mynd i'r Swyddfa Gyffredinol yn eich ysbyty agosaf pan fydd eich parti wedi gorffen.Bydd cydweithwyr yno yn eich helpu i gyfrif yr arian, ei roi yn eich cronfa a rhoi derbynneb ichi.Os na all unrhyw un yr ydych wedi eu gwahodd ddod ar y diwrnod, cofiwch y gallant ddal i gyfrannu!

 • Yn bersonol: Gellir gwneud cyfraniadau arian parod, siec a cherdyn yn y Swyddfa Gyffredinol Ysbyty agosaf
 • Ar-lein: Gan ddefnyddio'r ffurflen rhoddion yn www.awyrlas.org.uk/cy/nhsbigtea
 • Trwy siec: Gellir postio sieciau yn daladwy i Awyr Las i Awyr Las, Swyddfa Gyffredinol, Ysbyty Gwynedd, Bangor, LL57 2PW. Dylai sieciau gynnwys nodyn sy'n cynnwys enw a chyfeiriad y rhoddwr ac enw'r ward / adran y mae'r rhodd ar ei chyfer.

Llinell Amser

4 wythnos cyn y parti

 • Anfonwch eich ceisiadau am wobrau raffl neu tombola
 • Gwahoddwch eich gwesteion

3 wythnos cyn y parti

 • Cynlluniwch y gweithgareddau y byddwch chi'n eu cynnal yn y digwyddiad a gwnewch restr o'r hyn y bydd ei angen arnoch
 • Prynwch unrhyw ddeunyddiau neu addurniadau y bydd eu hangen arnoch, neu gofynnwch i archfarchnad leol os y gallant gyfrannu eitemau

Pythefnos cyn y parti

 • Ewch ar ôl y busnesau y cysylltoch â hwy am wobrau raffl ac nad ydynt wedi dod yn ôl atoch eto - a allant roi rhodd o fwyd i'r parti yn lle rhoi gwobr?
 • Lluniwch gynllun o'r hyn fydd yn digwydd ar y diwrnod, pryd a phwy fydd yn gyfrifol am bob tasg

1 wythnos cyn y parti

 • Anfonwch nodyn atgoffa i'ch gwesteion yr ydych wedi eu gwahodd
 • Gwiriwch fod pawb yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud - pwy sy'n sortio'r addurniadau? A oes digon o bobl wedi gwirfoddoli i bobi?
 • Gwnewch ymdrech funud olaf i gael gwobrau raffl neu tombola - pwy arall allwch chi ofyn iddyn nhw?
 • Sicrhewch ei bod yn dal yn iawn i chi gynnal eich parti yn y lleoliad o'ch dewis gyda’r person mewn gofal - anfonwch y cynllun ar gyfer y diwrnod iddynt a chadarnhewch yr amseroedd y bydd eich digwyddiad yn dechrau ac yn gorffen

Diwrnod y parti

 • Gosodwch eich stondin - gosod lliain bwrdd ac arddangos eich tesiennau, cael platiau a chwpanau yn barod, gosod unrhyw addurniadau rydych wedi'u paratoi
 • Sicrhewch fod eich tuniau codi arian yn barod i dderbyn rhoddion
 • Atgoffwch bawb ar eich ward fod y parti yn digwydd heddiw ac y gallant alw heibio i gael te a theisen
 • Cymerwch lawer o luniau a'u rhannu gyda Thîm Cymorth Awyr Las
 • Gofynnwch i aelod o'ch tîm ddweud ychydig eiriau am yr hyn mae'r parti yn codi arian tuag ato- eglurwch at beth fydd y rhoddion yn mynd a soniwch am unrhyw brosiectau rydych chi'n codi arian ar eu cyfer ar hyn o bryd
 • Mwynhewch!
 • Dewch â'ch rhoddion i'r Swyddfa Gyffredinol unwaith y bydd y parti wedi gorffen

smlcakeguidance.png#asset:1421

Ydych chi'n mynd i wneud eich cacennau eich hun? Blasus! Edrychwch ar ein hargymhellion melys i'ch helpu i gadw'n ddiogel ac yn gyfreithlon.

Cliciwch yma i lawrlwytho!

Oriel baneri digidol

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here