Awyr Las | Blue Sky

Bwydlen

Cystadleuaeth Addurno Cacennau

Cyflwyno'ch cacen yma am gyfle i ennill iPad i chi'ch hun a rhodd o £250 i ward, gwasanaeth neu adran BIPBC o'ch dewis!

Cystadleuaeth Addurno Cacennau i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHS)

Dyma’r holl bethau y mae angen i chi ei wybod!

Telerau ac Amodau

 • Byddem wrth ein bodd yn gallu blasu’r holl gacennau blasus, ond nid yw technoleg eto’n ddigon clyfar inni allu gwneud hynny dros y we - felly unwaith yn rhagor eleni mae'r gystadleuaeth yn seiliedig ar sut y bydd y gacen wedi’i haddurno’n unig.
 • Gallwch ei ffugio neu ei phobi - chi sydd i benderfynu! Gan fod y gystadleuaeth yn seiliedig ar sut y bydd y gacen yn edrych yn unig, mae croeso i chi brynu eich cacen sylfaenol, ond rhaid i'r sawl sy'n cyflwyno'r cais fod yn gyfrifol am bob agwedd o’r addurno.
 • Y thema yw “Blwyddyn Ryngwladol y Nyrs a’r Fydwraig”
 • Gall unrhyw un, beth bynnag fo’u hoedran, ac sy'n byw yn yr ardal a wasanaethir gan BIPBC (gan gynnwys Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam) gyflwyno cacen i'w beirniadu (staff y GIG, gwirfoddolwyr, aelodau o'r cyhoedd)
 • Mae aelodau o Dîm Cymorth Awyr Las wedi'u heithrio rhag cystadlu
 • Mae hon yn gystadleuaeth hwyliog wedi'i hanelu at y rhai sy’n addurno cacennau yn eu hamser hamdden. Os ydych chi'n bobydd proffesiynol a'ch bod am bobi cacen i gefnogi'r ward, gwasanaeth neu adran sy'n agos at eich calon, mae hynny'n wych - ond gofynnir i chi ddatgan eich bod yn bobydd proffesiynol wrth gyflwyno'ch cais a bydd hyn yn cael ei gynnwys ar eich cofnod Facebook. Noder: Mae “pobydd proffesiynol”, yn y cyd-destun hwn yn golygu unrhyw un sy'n gwneud cacennau am arian, p'un ai dyma'ch prif swydd neu ddiddordeb sydd yn dod ag arian!
 • Rhaid i bawb sy'n cyflwyno cacen ddewis pa achos y maent am ei chefnogi os yn ennill h.y. ward benodol, gwasanaeth, adran neu’r Gronfa Covid-19
 • Rhaid cyflwyno ceisiadau ar wefan Awyr Las www.awyrlas.org.uk/bigtea
 • Ni dderbynnir ceisiadau oni bai eu bod yn cael eu cyflwyno drwy'r sianelau swyddogol. Rhaid ateb pob cwestiwn a chyflawni pob gofyniad mynediad arall.
 • Rhaid i bob cais ddod i law erbyn hanner nos ar ddydd Iau 2 Gorffennaf 2020 - ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried
 • Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir cyn y dyddiad cau yn cael eu rhoi mewn albwm Facebook ar dudalen Facebook Awyr Las
 • Penderfynir ar y 3 cacen orau trwy bleidlais gyhoeddus, gydag 1 ymateb (fel, ‘like’ ‘love’, haha, wow) ar y llun o'r gacen yn cyfri fel un bleidlais
 • Mae'r 3 cacen gyda'r nifer uchaf o bobl wedi hoffi’r desien (‘likes’) am 23:59:59 dydd Sul 12 Gorffennaf 2020 yn cael eu cyflwyno ar gyfer y feirniadaeth derfynol
 • Yn yr achos annhebygol fod dwy desien yn gyfartal, bydd nifer y rhai sydd wedi rhannu (‘share’ ) lluniau o'r cacennau sy’n gyfartal am y 3ydd lle yn cael ei ystyried, gyda'r gacen a gafodd ei ‘rhannu’ fwyaf yn mynd trwodd i'r rownd derfynol
 • Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y panel beirniadu sef aelodau o BIPBC A Richard Holt o Felin Llynon - bydd pob aelod yn cael un bleidlais
 • Y gacen sy'n derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau gan y panel fydd yr enillydd
 • Os bydd dwy gacen yn gyfartal, bydd y ddwy desien gyda'r nifer uchaf o bleidleisiau yn cael eu rhoi mewn het arbennig a bydd Richard Holt o Melin Llynon yn dewis yr enillydd ar hap.
 • Bydd yr addurnwr cacennau buddugol yn derbyn iPad
 • Bydd y ward, y gwasanaeth neu'r adran y dewisodd yr addurnwr cacennau eu cefnogi gyda'u cacen yn cael rhodd o £ 250
 • Cadwch eich cadarnhad e-bost fel prawf mynediad
 • Nid yw Awyr Las yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau sy'n cael eu colli, eu difrodi, ac na ellir eu darllen neu ble na ellir adnabod yr enillydd oddi wrthynt, neu am unrhyw fethiant technegol neu ddigwyddiad arall all beri ymyriad neu fethiant i’r gystadleuaeth.
 • Mae'n ofynnol i'r enillydd gydweithredu gyda hawl Awyr Las i gyhoeddi eu buddugoliaeth fel y tybir yn addas ganddynt
 • Os bydd gwall, beth bynnag y rheswm am hynny, boed yn gamgymeriad argraffu neu fel arall ac yn amlwg neu beidio, sy'n effeithio ar y gystadleuaeth mewn unrhyw ffordd, mae'r trefnwyr yn cadw'r hawl i weinyddu raffl fel pe na bai'r gwall wedi digwydd. Pan fydd y trefnwyr yn ystyried ei bod yn briodol a / neu'n ddichonadwy, bydd Awyr Las yn hysbysu ymgeiswyr am y gwall
 • Os nad yw Awyr Las yn gallu cysylltu â’r enillydd ac na fydd y wobr yn cael ei hawlio am dri mis yn dilyn ymgais gyntaf Awyr Las i hysbysu'r enillydd, gall Awyr Las roi'r wobr fel yr ystyrir ganddynt yn briodol, gan gynnwys ail-gynnig y wobr mewn cystadleuaeth yn y dyfodol neu drwy raffl
 • Bydd methiant i gydymffurfio ag unrhyw un o'r rheolau hyn yn arwain at gael eich diarddel. Mae Awyr Las yn cadw'r hawl i ddiarddel unrhyw gais yn unol â’u disgresiwn llwyr hwy.
 • Bydd penderfyniad y Beirniaid yn derfynol ac ni fydd modd herio’r penderfyniad
 • Hysbysir yr enillwyr dros y ffôn neu yn ysgrifenedig ar, neu cyn dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020 .Bydd Staff Cefnogol Awyr Las yn trefnu casglu neu ddanfon y wobr i’r enillydd gan ddilyn canllawiau llym cyfredol y Llywodraeth.
 • Ni fydd unrhyw arian parod neu ddewis arall yn lle'r wobr a gynigir ac ni ellir trosglwyddo gwobrau.

Ffurflen gais Gymraeg yn dod yn fuan!

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Gadewch i mi wybod am newyddion a digwyddiadau Awyr Las, a sut y gallaf wneud rhywbeth anhygoel i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Keep in touch Already subscribed? Unsubscribe here